بخش ها

  عملیات

  انتخاب واحد پول

SG-Cloud-Gp-micro
4,399,000 ریال ماهانه
vCPU 1 Core
vRAM 1GB
Disk (SSD) 20GB
Traffic 4 TB
SG-Cloud-gp xsmall
6,360,000 ریال ماهانه
vCPU 1 Core
vRAM 2GB
Disk (SSD) 40GB
Traffic 6 TB